Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door van Hooft Data & Analytics.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: de Diensten die van Hooft Data & Analytics aanbiedt zijn het omzetten en/of vertalen van (bedrijfs)gegevens naar Dashboards via Microsoft Power BI en/of andere systemen. 

5. Dashboard: De dashboards met daarin een visuele weergave van (bedrijfs)gegevens, vaak in de vorm van grafieken, kaarten en diagrammen.

6. Dienstverlener: van Hooft Data & Analytics biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: van Hooft Data & Analytics.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die van Hooft Data & Analytics heeft aangesteld, projecten aan van Hooft Data & Analytics heeft verleend voor Diensten die door van Hooft Data & Analytics worden uitgevoerd, of waaraan van Hooft Data & Analytics een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en van Hooft Data & Analytics, alsmede voorstellen van van Hooft Data & Analytics voor Diensten die door van Hooft Data & Analytics aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door van Hooft Data & Analytics waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

9. SaaS-Diensten: het door van Hooft Data & Analytics beschikbaar stellen van het dashboard.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van van Hooft Data & Analytics, elke Overeenkomst tussen van Hooft Data & Analytics en Opdrachtgever en op elke dienst die door van Hooft Data & Analytics wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal van Hooft Data & Analytics aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met van Hooft Data & Analytics is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij van Hooft Data & Analytics uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat van Hooft Data & Analytics vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

11. In het geval van Hooft Data & Analytics niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.


Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door van Hooft Data & Analytics gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.

2. van Hooft Data & Analytics is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft van Hooft Data & Analytics het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor van Hooft Data & Analytics gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen van Hooft Data & Analytics niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van van Hooft Data & Analytics zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht van Hooft Data & Analytics niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van van Hooft Data & Analytics heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan van Hooft Data & Analytics te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. van Hooft Data & Analytics is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Elke Overeenkomst die met van Hooft Data & Analytics wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan van Hooft Data & Analytics wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met van Hooft Data & Analytics is verbonden.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die van Hooft Data & Analytics van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als van Hooft Data & Analytics kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien van Hooft Data & Analytics ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

4.  Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van van Hooft Data & Analytics tegen het overeengekomen (uur)tarief.

5. Zowel Opdrachtgever als van Hooft Data & Analytics kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is van Hooft Data & Analytics nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. van Hooft Data & Analytics zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de Diensten is van Hooft Data & Analytics niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor van Hooft Data & Analytics, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. van Hooft Data & Analytics is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. Indien van Hooft Data & Analytics op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.

5. Indien sprake is van wijzigingen, kan van Hooft Data & Analytics de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van het programmatuur. Nimmer is van Hooft Data & Analytics gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

6. De broncode alsmede de technische documentatie van het dashboard is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.

7. van Hooft Data & Analytics is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.

8. Indien van Hooft Data & Analytics op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal van Hooft Data & Analytics conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

9. van Hooft Data & Analytics is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar  ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11. Opdrachtgever dient ten behoeve van het ontwikkelen van dashboards zorg te dragen voor een licentie van Microsoft Power BI en overige softwareprogramma's, koppelingen en/of systemen.

12. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is van Hooft Data & Analytics aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door van Hooft Data & Analytics of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft van Hooft Data & Analytics recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door van Hooft Data & Analytics verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat van Hooft Data & Analytics niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. van Hooft Data & Analytics is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is van Hooft Data & Analytics verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door van Hooft Data & Analytics voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3.  van Hooft Data & Analytics kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is van Hooft Data & Analytics gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan van Hooft Data & Analytics.

5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om het dashboard voor andere doeleinden te gebruiken dan is overeengekomen.


Artikel 8 - Adviezen

1. van Hooft Data & Analytics kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal van Hooft Data & Analytics de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door van Hooft Data & Analytics verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van van Hooft Data & Analytics verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien van Hooft Data & Analytics wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door van Hooft Data & Analytics gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van van Hooft Data & Analytics kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal van Hooft Data & Analytics schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.


Artikel 9 - Vervaardiging Dashboards

1. Opdrachtgever is

gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste

vorm aan te leveren ten behoeve van het Dashboard

2. Partijen leggen

alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te vervaardigen

Dashboard schriftelijk vast. Het Dashboard wordt enkel en alleen op basis van

deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte

afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen

partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst

dienovereenkomstig aan te passen.

3. van Hooft Data

& Analytics is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te

verlangen alvorens een door hem vervaardigd werk wordt opgeleverd of een

hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.

4. Opdrachtgever

verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar

recht van het gebruik van het Dashboard vanaf het moment dat

Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan,

behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

5. De door van Hooft Data & Analytics vervaardigde Dashboard is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor het Dashboard binnen een maximale termijn van 7 kalanderdagen tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het Dashboard. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.


Artikel 10 - (Op)Levering Dashboard

1. van Hooft Data & Analytics zal, op de in Overeenkomst bepaalde wijze, (een onderdeel van) het Dashboard afleveren dan wel voor online aflevering ter beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door van Hooft Data & Analytics of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft van Hooft Data & Analytics recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan van Hooft Data & Analytics aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

3. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door van Hooft Data & Analytics bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is van Hooft Data & Analytics gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

5. van Hooft Data & Analytics spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan van Hooft Data & Analytics.

6. van Hooft Data & Analytics spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.


Artikel 11 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming het dashboard.


Artikel 12 - Garanties

1. van Hooft Data & Analytics voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat van Hooft Data & Analytics in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door van Hooft Data & Analytics gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is van Hooft Data & Analytics gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. van Hooft Data & Analytics staat er niet voor in dat het Dashboard zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. van Hooft Data & Analytics spant zich in om fouten in het Dashboard c.q. programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door van Hooft Data & Analytics zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. van Hooft Data & Analytics is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door van Hooft Data & Analytics ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.

5. Opdrachtgever accepteert het Dashboard ‘as is', tenzij anders overeengekomen.

6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan van Hooft Data & Analytics te melden op een wijze dat van Hooft Data & Analytics in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van van Hooft Data & Analytics een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.

 

Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. van Hooft Data & Analytics is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van van Hooft Data & Analytics, van Hooft Data & Analytics een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.


Artikel 14 - Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven.

2. van Hooft Data & Analytics voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door van Hooft Data & Analytics ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. van Hooft Data & Analytics is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van van Hooft Data & Analytics.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 - Incassobeleid

1. Alle door van Hooft Data & Analytics gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal van Hooft Data & Analytics zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien van Hooft Data & Analytics meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. van Hooft Data & Analytics gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal van Hooft Data & Analytics de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van van Hooft Data & Analytics verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever van Hooft Data & Analytics tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien van Hooft Data & Analytics op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

1. van Hooft Data & Analytics heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor van Hooft Data & Analytics gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. van Hooft Data & Analytics is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. van Hooft Data & Analytics is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om van Hooft Data & Analytics te vergoeden voor elk financieel verlies dat van Hooft Data & Analytics lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 - Overmacht

1. van Hooft Data & Analytics is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van van Hooft Data & Analytics wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van van Hooft Data & Analytics, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan van Hooft Data & Analytics zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van van Hooft Data & Analytics of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van van Hooft Data & Analytics buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. van Hooft Data & Analytics is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 19 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van van Hooft Data & Analytics alleen geacht te bestaan indien van Hooft Data & Analytics dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van van Hooft Data & Analytics, is van Hooft Data & Analytics uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever van Hooft Data & Analytics binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en van Hooft Data & Analytics deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat van Hooft Data & Analytics in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door van Hooft Data & Analytics leidt tot aansprakelijkheid van van Hooft Data & Analytics, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens van Hooft Data & Analytics. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. van Hooft Data & Analytics sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. van Hooft Data & Analytics is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart van Hooft Data & Analytics voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door van Hooft Data & Analytics geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van van Hooft Data & Analytics.

6. Enige door van Hooft Data & Analytics opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van van Hooft Data & Analytics.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van van Hooft Data & Analytics is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van van Hooft Data & Analytics opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van van Hooft Data & Analytics. van Hooft Data & Analytics is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.


8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is van Hooft Data & Analytics nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in van Hooft Data & Analytics haar eigen advies.

9. van Hooft Data & Analytics is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het Dashboard, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het Dashboard.

10.  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is van Hooft Data & Analytics hiervoor aansprakelijk.

11.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de SaaS-dienst.

12.  van Hooft Data & Analytics is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de opgeleverde Dashboard. Opdrachtgever is voorts zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Dashboard.

13.  van Hooft Data & Analytics is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de software en/of koppelingen van derden en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de software en/of koppelingen van derden.

14. van Hooft Data & Analytics staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens van Hooft Data & Analytics verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van van Hooft Data & Analytics vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij van Hooft Data & Analytics binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van van Hooft Data & Analytics.


Artikel 20 - Geheimhouding

1. van Hooft Data & Analytics en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan van Hooft Data & Analytics bekend gemaakt is en/of op andere wijze door van Hooft Data & Analytics is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door van Hooft Data & Analytics opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht van Hooft Data & Analytics steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien van Hooft Data & Analytics op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en van Hooft Data & Analytics zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is van Hooft Data & Analytics niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door van Hooft Data & Analytics aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van van Hooft Data & Analytics vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal van Hooft Data & Analytics vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van van Hooft Data & Analytics is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen van Hooft Data & Analytics en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. Elke inbreuk van op de geheimhoudingsverplichting, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van €10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van €500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van van Hooft Data & Analytics onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.


Artikel 21 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van van Hooft Data & Analytics waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, Dashboards, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij van Hooft Data & Analytics en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van van Hooft Data & Analytics worden overgedragen aan Opdrachtgever, is van Hooft Data & Analytics gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van van Hooft Data & Analytics rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van van Hooft Data & Analytics.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van van Hooft Data & Analytics rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van van Hooft Data & Analytics, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van van Hooft Data & Analytics onverlet om een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan van Hooft Data & Analytics verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan van Hooft Data & Analytics zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart van Hooft Data & Analytics van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart van Hooft Data & Analytics voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart van Hooft Data & Analytics voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan van Hooft Data & Analytics verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart van Hooft Data & Analytics van alle aanspraken van het Dashboard of andere derden ten gevolge van het omzetten en/of vertalen van (bedrijfs)gegevens naar Dashboards.


Artikel 23 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van van Hooft Data & Analytics of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via jop@meermetdata.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil van Hooft Data & Analytics de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. van Hooft Data & Analytics zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 24 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen van Hooft Data & Analytics en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. van Hooft Data & Analytics heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen van Hooft Data & Analytics en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.